در این مجموعه ابزارهای کارآمد و دستگاه های مجهز جهت طراحی سطوح معیوب قاب ها و جوش لولاها و رنگ سازی وجود دارد که با تجربیات سالیان متمادی و علم نوین توام گردیده و منجر به دستیابی به استحکام در ساختار و زیبایی ظاهر از دست رفته گردیده و سالیان سال استفاده متمادی و مجدد را در پی خواهد داشت.